ഫോട്ടോയിൽ മലയാളം എഴുതുക - Malayalam Words On Photo APK

Pheatteayil Malayalam Elutuka - Write Malayalam letters and words on Photo
Published by  InApp Studio
423  Ratings85  Comments

APK Details

CategoryArt & Design
Last Updated2018-09-03
Latest Version4.0
Size8.88 MB
Installations100000+
Android version4.4 and up
Content RatingTeen

Screenshots

ഫോട്ടോയിൽ മലയാളം എഴുതുക - Malayalam Words On Photo APK screenshot 1ഫോട്ടോയിൽ മലയാളം എഴുതുക - Malayalam Words On Photo APK screenshot 1ഫോട്ടോയിൽ മലയാളം എഴുതുക - Malayalam Words On Photo APK screenshot 1

ഫോട്ടോയിൽ മലയാളം എഴുതുക - Malayalam Words On Photo APK Description

Malayalam Text On Photo - Use the application to add text to photo, write Malayalam poems, words, letters and Malayalam Baby Names on any photo. You can write your Malayalam Name on your own photo too.
Use in-app keyboard in Malayalam to type Malayalam letters.

Write my name in pictures
You can write name on image with this best name picture maker. Use any birthday cake image or wallpaper to make wonderful birthday cake with name.

Malayalam Status/quotes
Copy quotes from internet or from other apps to create colorful Malayalam Quotes, status and poem on Photo.

Features
* Add Text to photos
* Add text to colors and gradients to make wonderful Malayalam Whatsapp status
* Select background images from available collection
* Select your own photos or images
* Take picture using camera and write your name on photo
* Add beautiful stickers
* Apply wonderful Filter effects
* Different Malayalam Font styles
* Text styles - Bold, Italics, Underline, Strike

ഫോട്ടോയിൽ മലയാളം എഴുതുക - Malayalam Words On Photo APK Versions

Latest Version

v 4.0
8.88 MB
Dec 9, 2018

Other Versions

v 3.3
8.39 MB
Sep 3, 2018