විභාග ප්‍රතිපල (Sri Lanka) - Exam Results - 2018 APK

A/L, O/L, Grade 5 & Guru Vidyala results >> සියලුම විභාග ප්‍රතිපල එකම තැනකින්
Published by  SL Apps - KPK
74  Ratings10  Comments

APK Details

CategoryEducation
Last Updated10-26-2018
Latest Version1.2
Size3.07 MB
Installations10,000+ downloads
Android version4.0.3 and up
Content RatingEveryone
Ad Supportedtrue
Date ReleasedAug 28, 2018

Screenshots

විභාග ප්‍රතිපල (Sri Lanka) - Exam Results - 2018 APK screenshot 1විභාග ප්‍රතිපල (Sri Lanka) - Exam Results - 2018 APK screenshot 1විභාග ප්‍රතිපල (Sri Lanka) - Exam Results - 2018 APK screenshot 1

විභාග ප්‍රතිපල (Sri Lanka) - Exam Results - 2018 APK Description

Join us to check all government exam results in one place

Content :

GCE AL Examination (Usaspela Prathipala)
GCE OL Examination (Samanyapela Prathipala)
Grade 5 Scholarship Examintaion (Shishyathwa Prathipala)
Guru Vidyala Examination

විභාග ප්‍රතිපල (Sri Lanka) - Exam Results - 2018 APK Versions

Latest Version

v 1.2
3.07 MB
Sep 20, 2018